€ 16,15 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
2573053
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Sertraline is geïndiceerd voor de behandeling van depressieve episoden. Preventie van recidiefvan depressieve episoden.

Paniekstoornis, met of zonder agorafobie.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) bij volwassenen en pediatrische patiënten van 6 tot 17jaar.

Sociale angststoornis.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Dosering

Aanvangsbehandeling

Depressie en OCS

De behandeling met sertraline moet gestart worden in een dosis van 50 mg/dag.

  • Paniekstoornis, PTSS en sociale angststoornis

De behandeling moet gestart worden in een dosis van 25 mg/dag. Na een week mag de dosisverhoogd worden tot 50 mg eenmaal per dag. Dit doseringsschema bleek de frequentie vanbijwerkingen die kort na aanvang van de behandeling optreden en die karakteristiek zijn voorpaniekstoornis, te verminderen.

Titratie

  • Depressie, OCS, Paniekstoornis, Sociale angststoornis en PTSS

Patiënten die niet reageren op een dosis van 50 mg, kunnen baat hebben bij dosisverhogingen.Dosisveranderingen moeten gebeuren in stappen van 50 mg met intervallen van minstens éénweek, tot een maximale dosis van 200 mg/dag. Dosisveranderingen mogen niet frequenter daneenmaal per week gebeuren omdat de eliminatiehalfwaardetijd van sertraline 24 uur bedraagt.

Het begin van het therapeutisch effect kan binnen 7 dagen waargenomen worden. Meestal zijnechter langere periodes nodig voordat een therapeutische respons kan aangetoond worden, inhet bijzonder bij OCS.

Onderhoud

Tijdens een langetermijnbehandeling moet de minimale werkzame dosis worden toegediend enmoet de dosering nadien worden aangepast afhankelijk van de therapeutische respons.

  • Depressie

Een behandeling over langere termijn kan ook geschikt zijn voor de preventie van recidieven vandepressieve episoden (MDE). In de meeste van de gevallen is de aanbevolen dosis voor depreventie van recidieven van MDE dezelfde als deze die gebruikt wordt tijdens de huidigeepisode. Patiënten met depressie moeten gedurende een voldoende lange periode van minstens6 maanden worden behandeld om te verzekeren dat ze vrij zijn van symptomen.

  • Paniekstoornis en OCS

De voortgezette behandeling bij paniekstoornis en OCS moet regelmatig geëvalueerd worden,omdat hervalpreventie voor deze stoornissen niet werd aangetoond.

Gebruik bij ouderen

Bij ouderen dient voorzichtig gedoseerd te worden, aangezien het risico op hyponatriemie bijouderen hoger kan zijn.

Gebruik bij leverinsufficiëntie

Het gebruik van sertraline bij patiënten met leveraandoeningen dient voorzichtig te geschieden.Bij patiënten met leverfunctiestoornissen dient een lagere of minder frequente dosis te wordengebruikt. Sertraline dient niet gebruikt te worden in geval van ernstige leverfunctiestoornisaangezien hiervoor geen klinische gegevens beschikbaar zijn.

Gebruik bij nierinsufficiëntie

Aanpassing van de dosering bij patiënten met nierinsufficiëntie is niet nodig.

Pediatrische patiënten

Kinderen en adolescenten met obsessieve-compulsieve stoornisLeeftijd 13-17 jaar: Initieel 50 mg eenmaal per dag.

Leeftijd 6-12 jaar: Initieel 25 mg eenmaal per dag. De dosering mag na één week verhoogdworden tot 50 mg eenmaal per dag.

Indien de respons minder is dan gewenst, mogen daaropvolgende dosissen, indien nodig,verhoogd worden in stappen van 50 mg over een periode van enkele weken. De maximaledosering is 200 mg per dag. Bij het verhogen van de dosis van 50 mg moet echter rekeningworden gehouden met het over het algemeen lager lichaamsgewicht van kinderen in vergelijkingmet dit van volwassenen. Dosisveranderingen mogen niet uitgevoerd worden met intervallen vanminder dan één week.

De werkzaamheid is niet aangetoond bij pediatrische depressieve episoden.

Er zijn geen gegevens beschikbaar bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Ontwenningsverschijnselen die waargenomen worden na stopzetting van sertraline

Een plotselinge stopzetting van de behandeling moet vermeden worden. Als de behandeling metsertraline wordt stopgezet, moet de dosis geleidelijk verlaagd worden over een periode vanminstens één tot twee weken om het risico op ontwenningsverschijnselen te verminderen.

Als er ondraaglijke symptomen optreden na een dosisverlaging of bij stopzetting van debehandeling, kan men overwegen om de eerder voorgeschreven dosis te hernemen. Daarna kande arts de dosis verder verlagen, maar in een geleidelijker tempo.

Wijze van toediening

Sertraline moet eenmaal per dag worden toegediend, ‘s morgens of ‘s avonds.De filmomhulde tabletten kunnen met of zonder voedsel worden toegediend.

Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg sertraline (als hydrochloride).

  • Tabletkern

Microkristallijne cellulose

Calciumwaterstoffosfaatdihydraat

Povidon K-30

Natriumcroscarmellose

Magnesiumstearaat

  • Filmomhulling

Hypromellose

Titaandioxide (E171)

Macrogol 6000

Polysorbaat 80

Indigokarmijn (E132)