€ 21,36 incl. BTW

1 op voorraad

CNK
2601649
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan een geneesmiddel op voorschrift enkel afhalen in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

 • Tal van veilige betaalmethoden
 • Snelle levering aan huis
 • Behandeling van essentiële hypertensie bij volwassenen en kinderen en adolescenten van 6 tot18 jaar.
 • Behandeling van nieraandoeningen bij volwassen hypertensiepatiënten met type 2-diabetesmellitus met proteïnurie ≥ 0,5 g/dag als onderdeel van antihypertensieve therapie.
 • Behandeling van chronisch hartfalen bij volwassen patiënten, wanneer behandeling metangiotensineconversie-enzym (ACE)-remmers niet geschikt wordt beschouwd omwille vanonverenigbaarheid, met name hoest, of contra-indicatie. Patiënten met hartfalen die gestabiliseerdwerden met een ACE-remmer dienen niet overgeschakeld te worden op losartan. De patiëntendienen een linker ventrikel ejectiefractie ≤ 40% te hebben en klinisch stabiel zijn en onderbehandeling van chronisch hartfalen.
 • Vermindering van het risico op beroerte bij volwassen hypertensieve patiënten met op ECGvastgestelde linkerventrikelhypertrofie

Dosering

 • Hypertensie

De gebruikelijke aanvangs- en onderhoudsdosering is voor de meeste patiënten 50 mg 1 dd. Hetmaximale bloeddrukverlagende effect wordt 3 tot 6 weken na aanvang van de therapie bereikt.Sommige patiënten kunnen gebaat zijn bij verhoging van de dosis naar 100 mg 1 dd. ‘s morgens.Losartan Teva kan worden toegediend met andere antihypertensiva, met name diuretica (bijv.hydrochloorthiazide).

 • Hypertensiepatiënten met type 2-diabetes mellitus met proteïnurie ≥ 0,5 g/dag

De gebruikelijke aanvangsdosering is 50 mg 1 dd. Vanaf een maand na instelling van de therapie kande dosis op geleide van de bloeddrukreactie worden verhoogd naar 100 mg 1 dd. Losartan Teva kanmet andere antihypertensiva worden toegediend (bijvoorbeeld diuretica, calciumantagonisten, alfa- ofbètablokkers, en centraal werkende middelen) en met insuline enandere veel gebruikte hypoglycemica (bijv. sulfonylureumderivaten, glitazonen englucosidaseremmers).

 • Hartfalen

De gebruikelijke aanvangsdosis van losartan bij patiënten met hartfalen is 12,5 mg 1 dd. De dosis moetin het algemeen met wekelijkse intervallen worden getitreerd (d.w.z. 12,5 mg/dag, 25 mg/dag,50 mg/dag, 100 mg/dag, tot een maximumdosis van 150 mg eenmaal per dag), voor zover de patiëntdat verdraagt.

Losartan Teva is in België niet verkrijgbaar in orale vorm van 12,5 mg of 25 mg.Echter, de 50 mg kan in twee gelijke helften van 25 mg worden verdeeld.

 • Vermindering van het risico op beroerte bij hypertensiepatiënten met op ECG vastgesteldelinkerventrikelhypertrofie

De gebruikelijke aanvangsdosering is 50 mg losartan 1 dd. Op geleide van de bloeddrukreactie dienteen lage dosis hydrochloorthiazide te worden toegevoegd en/of dient de dosis losartan tot 100 mg 1 dd.te worden verhoogd.

 • Bijzondere populaties

Gebruik door patiënten met intravasculaire volumedepletie:

Voor patiënten met intravasculaire volumedepletie (bijvoorbeeld zij die met hoge doses diuretica wordenbehandeld) moet een aanvangsdosis van 25 mg 1 keer per dag worden overwogen.Gebruik door patiënten met een nierfunctiestoornis en patiënten die worden gedialyseerd:De aanvangsdosering hoeft niet te worden aangepast bij patiënten met een nierfunctiestoornis en bijpatiënten die worden gedialyseerd.

Gebruik door patiënten met een leverfunctiestoornis:

Voor patiënten met een voorgeschiedenis van een leverfunctiestoornis moet een lagere dosering wordenoverwogen. Er is geen therapeutische ervaring bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Daaromis losartan gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

Pediatrische patiënten

6 maanden – jonger dan 6 jaar

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot jonger dan 6 jaar zijn nietvastgesteld. De momenteel beschikbare gegevens worden beschreven in rubrieken 5.1 en 5.2, maar erkan geen aanbeveling over dosering worden gedaan.

6 tot 18 jaar

Voor patiënten die tussen de 20 en 50 kg wegen en die tabletten kunnen slikken is de aanbevolendosering 25 mg 1 dd. In uitzonderlijke gevallen kan de dosering worden verhoogd tot een maximum van50 mg 1dd. De dosering moet op geleide van de bloeddrukreactie worden aangepast.

Bij patiënten die meer wegen dan 50 kg is de gebruikelijke dosis 50 mg 1 dd. In uitzonderlijke gevallenkan de dosis worden aangepast tot een maximum van 100 mg 1 dd. Dagelijkse doseringen boven1,4 mg/kg (of boven 100 mg) zijn bij kinderen niet onderzocht. Losartan wordt niet aanbevolen voorgebruik bij kinderen onder de 6 jaar oud, omdat de gegevens hierover beperkt zijn.Losartan wordt niet aanbevolen bij kinderen met een glomerulaire filtratiesnelheid < 30 ml/min/1,73 m2,omdat hier geen gegevens over zijn.

Losartan wordt ook niet aanbevolen bij kinderen met een leverfunctiestoornis.

Oudere patiënten

Hoewel bij start van de behandeling van patiënten van 75 jaar of ouder met 25 mg oplettendheid vereist is, isaanpassing van de dosering bij ouderen over het algemeen niet nodig.

Wijze van toediening

Losartan Teva tabletten moeten worden ingenomen met een glas water.

Losartan Teva kan al dan niet met voedsel worden ingenomen.

Elke tablet bevat 50 mg kaliumlosartan, overeenkomend met 45,8 mg losartan.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke tablet bevat 9,0 mg lactose monohydraat.

 • Tabletkern:

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose (E460a)

Gepregelatineerd zetmeel (maïs)

Magnesiumstearaat (E572)

 • Omhulling – white Opadry:

Polyvinyl alcohol (gedeeltelijk gehydrolyseerd)

Titaniumdioxide (E171)

Macrogol 3350

Talk