€ 50,14 incl. BTW

1 op voorraad

CNK
2655090
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Montelukast is aangewezen voor de behandeling van astma als add-on therapie bij patiëntenvan 2 tot 5 jaar met licht tot matig persisterend astma die onvoldoende onder controle zijn metinhalatiecorticosteroïden en waarbij kortwerkende β-agonisten, naar behoefte gebruikt,onvoldoende klinische controle van astma geven.

Montelukast kan ook een alternatieve behandelingsoptie zijn voor laag gedoseerde inhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 2 tot 5 jaar met licht persisterend astma die geen recenteantecedenten van ernstige astma-aanvallen hebben waarvoor orale corticosteroïden vereistwaren, en die niet in staat bleken te zijn om inhalatie corticosteroïden te gebruiken.

Montelukast is ook aangewezen voor de profylaxis van astma bij kinderen vanaf 2 jaar enouder wanneer de belangrijkste component inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie is.

Dosering

  • Pediatrische patiënten

Dit geneesmiddel moet toegediend worden aan kinderen onder het toezicht van eenvolwassene. De dosering voor pediatrische patiënten van 2 tot 5 jaar bedraagt één kauwtabletvan 4 mg per dag, ‘s avonds in te nemen. Indien ingenomen in associatie met de voeding,moet Montelukast ingenomen worden 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd. Er is geendosisaanpassing vereist in deze leeftijdsgroep.

De montelukast 4 mg kauwtablet formulering is niet aanbevolen bij kinderen onder de 2 jaar.

  • Algemene aanbevelingen:

Het therapeutisch effect van montelukast op de parameters van astmacontrole manifesteertzich binnen één dag. Men moet de patiënten adviseren om montelukast te blijven innemen,zelfs als hun astma onder controle is, alsook tijdens perioden waarin de astma verergert.

  • Montelukast als alternatieve behandelingsoptie voor laag gedoseerde inhalatiecorticosteroïdenvoor licht persisterend astma:

Montelukast is niet aanbevolen als monotherapie bij patiënten met matig persisterend astma.Het gebruik van montelukast als een alternatieve behandelingsoptie voor laag gedoseerdeinhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 2 tot 5 jaar met licht persisterend astma mag alleenoverwogen worden voor patiënten die geen recente antecedenten van ernstige astmaaanvallen hebben waarvoor orale corticosteroïden vereist waren en die niet in staat bleken tezijn om inhalatie corticosteroïden te gebruiken. Licht persisterend astma wordtgedefinieerd als astma symptomen meer dan eenmaal per week maar minder dan eenmaal perdag, nachtelijke symptomen meer dan tweemaal per maand maar minder dan eenmaal perweek, een normale longfunctie tussen de episoden. Als er geen bevredigende astmacontrolewordt bekomen bij de follow-up (gewoonlijk binnen een maand) moet de noodzaak van eenbijkomende of andere anti-inflammatoire behandeling, gebaseerd op het stapsgewijze systeemvoor de behandeling van astma, geëvalueerd worden. De patiënten moeten regelmatiggeëvalueerd worden voor hun astmacontrole.

  • Montelukast Teva als profylaxis van astma bij patiënten van 2 tot 5 jaar waarbij debelangrijkste component inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie is.

Bij patiënten van 2 tot 5 jaar kan inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie de belangrijkstemanifestatie van persisterend astma zijn die een behandeling met inhalatiecorticosteroïdenvereist. De patiënten moeten geëvalueerd worden na 2 tot 4 weken behandeling metmontelukast. Als er geen bevredigende respons wordt bekomen, moet er een bijkomende ofeen andere behandeling overwogen worden.

  • Behandeling met Montelukast in relatie tot andere behandelingen voor astma.

Als de behandeling met Montelukast wordt gebruikt als add-on therapie voorinhalatiecorticosteroïden, mogen de inhalatiecorticosteroïden niet plots vervangen worden doorMontelukast.

  • Kinderen en adolescenten (beneden de 18 jaar):

Montelukast Kauwtabletten zijn nietaanbevolen voor gebruik bij kinderen onder de 2 jaar omdat er gegevens over dewerkzaamheid en de veiligheid ontbreken.

  • Bijzondere populaties

Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met nierinsufficiëntie, of lichte tot matigeleverinsufficiëntie. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor patiënten met ernstigeleverinsufficiëntie. De dosering is dezelfde voor mannelijke en vrouwelijke patiënten.

Elke kauwtablet bevat natriummontelukast (5,20 mg), wat overeenstemt met 5 mg montelukast.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke kauwtablet bevat 0,5 mg aspartaam (E951).

  • Lijst van hulpstoffen

Mannitol (E421)

Natriumlaurylsulfaat

Hydroxypropylcellulose

Rood ijzeroxide (E172)

Kersenaroma PHS-143671: maltodextrines (maïs) en gemodificeerd zetmeel E1450

(Wasachtig maïszetmeel)

Aspartaam (E951)

Natrium(maïs)zetmeelglycolaat Type A

Magnesiumstearaat