€ 7,74 incl. BTW

2 op voorraad

CNK
2748150
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Allopurinol Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen, kinderen en adolescenten:

Volwassenen

 Alle vormen van hyperuricemie die niet gecontroleerd kunnen worden met een dieet met inbegrip van
secundaire hyperuricemie van verschillende oorsprong en bij klinische complicaties van hyperuricemie, in
het bijzonder manifeste jicht, uraatnefropathie en voor het oplossen en de preventie van urinezuurstenen

 De behandeling van recidiverende gemengde calciumoxalaatstenen bij gelijktijdige hyperuricemie, als
vloeistof, een dieet en analoge maatregelen mislukt zijn.

Kinderen en adolescenten

 Secundaire hyperuricemie van verschillende oorsprong

 Urinezuurnefropathie tijdens een behandeling van leukemie

 Erfelijke enzymdeficiëntiestoornissen, Lesch-Nyhan syndroom (partiële of totale hypoxanthine-guanine
fosforibosyl transferase deficiëntie) en adenine fosforibosyl transferase deficiëntie.

Dosering:

Voor oraal gebruik.

Volwassenen:

2 – 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag of 100 – 200 mg per dag bij lichte aandoeningen, 300 – 600 mg per dag bijmatig ernstige aandoeningen, of 700 – 900 mg per dag bij ernstige aandoeningen. Allopurinol moet gestartworden in een lage dosering bijv. 100 mg/dag om het risico op bijwerkingen te verlagen en de dosering magalleen worden verhoogd als de serum-uraatrespons onvoldoende is. Bijzondere voorzichtigheid is vereist alsde nierfunctie slecht is (zie Dosisrichtlijnen bij nierstoornissen).

Pediatrische patiënten (tot maximaal 15 jaar)

10 – 20 mg/kg lichaamsgewicht /dag tot maximaal 400 mg per dag verdeeld over 3 dosissen.Het gebruik bij kinderen is zelden aangewezen, behalve bij maligne aandoeningen, in het bijzonder bij leukemieen bepaalde enzymstoornissen, bijvoorbeeld het Lesch-Nyhan syndroom.

Oudere patiënten:

Geen specifieke dosisaanbevelingen; de laagste dosering die zorgt voor een voldoende verlaging van deuraatspiegel moet gebruikt worden. Zie dosisadvies onder Dosisrichtlijnen bij nierstoornissen

Dosisrichtlijnen bij nierstoornissen:

Allopurinol en zijn metabolieten worden uitgescheiden via de nieren; bijgevolg kan een verstoorde nierfunctieleiden tot retentie van het geneesmiddel en/of zijn metabolieten. De plasmahalfwaardetijden kunnen bijgevolgverlengd zijn. Het volgende schema kan dienen als richtlijn voor dosisaanpassingen bij nierfunctiestoornissen:

Creatinineklaring

Dosering

>20 ml/min

gebruikelijke dosis

10-20 ml/min

100-200 mg per dag

<10 ml/min

100 mg/dag of langere dosisintervallen

Ernstige aandacht is vereist in geval van een verstoorde nierfunctie; de behandeling moet gestart worden in eendosis van maximaal 100 mg/dag en mag alleen verhoogd worden als de uraatrespons in het serum en/of de urineonvoldoende is. Bij ernstige nierinsufficiëntie kan het raadzaam zijn om minder dan 100 mg/dag te gebruiken ofom eenmalige dosissen van 100 mg te gebruiken met intervallen van meer dan één dag.

Als monitoring van de plasmaspiegels van oxipurinol beschikbaar is, moet de dosis aangepast worden om deplasmaspiegels van oxipurinol onder 100 micromol/liter (15,2 microgram/ml) te houden.

Dosisrichtlijnen bij nierdialyse:

Allopurinol en zijn metabolieten worden geëlimineerd door nierdialyse. Als twee- tot driemaal per week dialysevereist is, moet een alternatief doseringsschema van 300-400 mg allopurinol onmiddellijk na elkedialysesessie, zonder toediening tussenin, overwogen worden.

Dosering bij leverfunctiestoornis:

Lagere dosissen moeten gebruikt worden bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Periodiekeleverfunctietesten worden aanbevolen in de beginstadia van de behandeling.

Behandeling van aandoeningen met een hoge uraat turnover bijv. neoplasie, Lesch-Nyhan syndroom:

Het is aan te raden om een bestaande hyperuricemie en/of hyperuricosurie te corrigeren met allopurinol vooraleereen cytotoxische behandeling te starten. Het is belangrijk om een adequate hydratatie te verzekeren om eenoptimale diurese te behouden en om een alkalinisatie van de urine na te streven om de oplosbaarheid van urinairuraat/urinezuur te verhogen. Het wordt aanbevolen om lage dosissen allopurinol te gebruiken.

Als een uraatnefropathie of een andere pathologische afwijking de nierfunctie heeft verstoord, moet het adviesonder Dosisrichtlijnen bij nierstoornissen gevolgd worden.

Deze stappen kunnen het risico verminderen op de afzetting van xanthine en/of oxipurinol die de klinische situatiecompliceert.

Monitoring advies: De dosering moet aangepast worden op basis van regelmatige monitoring van deserumuraatconcentraties en de waarden van uraat/urinezuur in de urine.

Wijze van toediening:

Allopurinol mag eenmaal per dag oraal worden ingenomen. Om de gastro-intestinale tolerantie te verhogen,moet het ingenomen worden na een maaltijd. Als de dagdosering van 300 mg overschreden wordt en als ersymptomen van gastro-intestinale intolerantie optreden, kan het aangewezen zijn om de dosering te verdelenover de loop van de dag.

Elke tablet bevat 100 allopurinol.

Hulpstof(fen) met bekend effect: Elke tablet bevat lactosemonohydraat, overeenstemmend met 57 mg lactose.

  • Lijst van hulpstoffen

Lactosemonohydraat

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Maïszetmeel

Cellulose in poedervorm

Natriumzetmeelglycolaat (Type A)

Natriumlaurylsulfaat

Povidon K30

Magnesiumstearaat (E470b)