€ 10,62 incl. BTW

10 op voorraad

CNK
3083151
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis
  • Behandeling van essentiële hypertensie.

  • Behandeling van chronische stabiele angina pectoris

  • Behandeling van stabiel chronisch hartfalen met een verminderde systolische

    linkerventrikelfunctie, in combinatie met ACE-remmers en diuretica en eventueel hartglycosiden.

Dosering

De dosering moet individueel worden aangepast.

– Volwassenen:

Essentiële hypertensie.

De dosering moet individueel worden aangepast. Het wordt aanbevolen te starten met de laagst mogelijke dosering. Bij sommige patiënten kan 5 mg per dag toereikend zijn.

Afhankelijk van de klinische respons kan de dosering worden verhoogd tot 10 mg eenmaal per dag of een maximum van 20 mg eenmaal per dag. Als er geen bevredigende klinische respons kan worden verkregen met een monotherapie, kan er een ander antihypertensivum, bijvoorbeeld een diureticum, aan worden toegevoegd.

Chronische, stabiele angina pectoris

De aanbevolen dosering is 5 mg eenmaal per dag. Indien nodig kan die dosering worden verhoogd tot 10 mg eenmaal per dag. In uitzonderlijke gevallen kan die dosering worden verhoogd tot hoogstens 20 mg eenmaal per dag.

Stabiel chronisch hartfalen

De standaardbehandeling van chronisch hartfalen bestaat uit een ACE-remmer (of een angiotensine II-receptorantagonist in geval van intolerantie voor ACE-remmers), een bètablokker, diuretica en, indien van toepassing, hartglycosiden. De patiënten moeten stabiel zijn (zonder acuut falen) als de behandeling met bisoprolol wordt gestart.

De behandelende arts heeft bij voorkeur ervaring met de behandeling van chronisch hartfalen.

Een voorbijgaande verergering van hartfalen, hypotensie of bradycardie kunnen optreden tijdens de periode van verhoging van de dosering en daarna.

Titratiefase:

De behandeling van stabiel chronisch hartfalen met bisoprolol vergt een fase van verhoging van de dosering. De behandeling met bisoprolol moet worden gestart met een geleidelijke verhoging van de dosering volgens de volgende stappen:

– 1,25 mg eenmaal per dag gedurende 1 week; indien goed verdragen, verhogen tot

– 2,5 mg eenmaal per dag gedurende nog een week; indien goed verdragen, verhogen tot

– 3,75 mg eenmaal per dag gedurende nog een week; indien goed verdragen, verhogen tot- 5 mg eenmaal per dag gedurende de volgende 4 weken; indien goed verdragen, verhogen tot

– 7,5 mg eenmaal per dag gedurende de volgende 4 weken; indien goed verdragen, verhogen tot

– 10 mg eenmaal per dag als onderhoudsbehandeling.

De maximale aanbevolen dosering is 10 mg eenmaal per dag.

Een nauwgezette monitoring van vitale tekenen (hartslag, bloeddruk) en symptomen van verergering van hartfalen wordt aanbevolen tijdens de titratiefase. Er kunnen al symptomen optreden de eerste dag na starten van de behandeling.

Wijziging van de behandeling

Als de maximale aanbevolen dosering niet wordt verdragen, kan worden overwogen om de dosering geleidelijk te verlagen.

In geval van tijdelijke verergering van hartfalen, hypotensie of bradycardie wordt aanbevolen de dosering van de concomitante medicatie te herzien. Het kan ook noodzakelijk zijn om de dosering van bisoprolol tijdelijk te verlagen of om te overwegen bisoprolol stop te zetten.

Als de patiënt weer stabiel wordt, moet altijd worden overwogen om bisoprolol te hervatten of de dosering ervan te verhogen.

Als een stopzetting wordt overwogen, wordt een geleidelijke verlaging van de dosering aanbevolen, omdat een plotselinge stopzetting kan leiden tot een acute verslechtering van de toestand van de patiënt.

De behandeling van stabiel chronisch hartfalen met bisoprolol is doorgaans een langetermijnbehandeling.

Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar:

Er is geen ervaring met het gebruik van bisoprolol bij kinderen en het gebruik van bisoprolol wordt niet aanbevolen bij patiënten jonger dan 18 jaar.

Ouderen:

De dosering verandert niet bij het verouderen tenzij de patiënt nier- of leverinsufficiëntie heeft, zie verder.

Nier- of leverinsufficiëntie:

Bij patiënten met lichte tot matig ernstige lever- of nierfunctiestoornissen hoeft de dosering normaal niet te worden aangepast. Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 20 ml/min) en bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen wordt aanbevolen een dagdosering van 10 mg bisoprololfumaraat niet te overschrijden.De ervaring met het gebruik van bisoprolol bij dialysepatiënten is beperkt, maar er zijn geen aanwijzingen dat het doseringsschema moet worden aangepast.Er is geen informatie over de farmacokinetiek van bisoprolol bij patiënten met chronisch hartfalen en een verminderde nier- of leverfunctie. Bij de behandeling van die patiënten is bijzondere voorzichtigheid geboden bij het verhogen van de dosering.

Wijze van toediening:

De tabletten worden ‘s morgens ingenomen met of zonder voedsel. De tabletten worden ingeslikt met wat vloeistof en mogen niet worden gekauwd.

Stopzetting van de behandeling:

De behandeling met bisoprolol mag niet ineens worden stopgezet, vooral niet als de patiënt ischemisch hartlijden heeft. In de plaats daarvan moet de dosering stapsgewijze worden verlaagd, bijvoorbeeld over 1-2 weken. Anders kunnen de symptomen van de hartziekte verergeren.

De werkzame stof in dit geneesmiddel is bisoprololfumaraat. Elke tablet van 2,5 mg bevat 2,5 mg bisoprololfumaraat.

De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, natriumcroscarmellose, natriumzetmeelglycollaat (type A) en magnesiumstearaat.