€ 47,25 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
3086394
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Montelukast Teva granulaat is aangewezen voor de behandeling van licht tot matig persisterend astmaals add-on-therapie bij patiënten van 6 maanden tot 5 jaar die onvoldoende onder controle zijn metinhalatiecorticosteroïden en waarbij kortwerkende beta-agonisten, naar behoefte gebruikt, onvoldoendeklinische controle van astma geven.

Montelukast Teva granulaat kan ook een alternatieve behandelingsoptie zijn voor laag gedoseerdeinhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 2 tot 5 jaar met licht persisterend astma die geen recenteantecedenten van ernstige astma-aanvallen hebben waarvoor orale corticosteroïden vereist waren, endie niet in staat bleken te zijn om inhalatiecorticosteroïden te gebruiken.

Montelukast Teva granulaat is ook aangewezen voor de profylaxis van astma bij kinderen vanaf 2 jaaren ouder wanneer de belangrijkste component inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie is.

Dosering

Dit geneesmiddel moet toegediend worden aan kinderen onder het toezicht van een volwassene. Dedosering voor pediatrische patiënten van 6 maanden tot 5 jaar bedraagt één zakje van 4 mg granulaatper dag, ‘s avonds in te nemen. Er is geen dosisaanpassing vereist in deze leeftijdsgroep. Dewerkzaamheidgegevens afkomstig van klinische studies bij pediatrische patiënten van 6 maanden tot 2jaar met persisterend astma zijn beperkt. De respons van de patiënten op de behandeling metmontelukast moet na 2 tot 4 weken geëvalueerd worden. Als een onvoldoende respons wordtwaargenomen, moet de behandeling worden gestaakt. De Montelukast 4 mg granulaat formulering isniet aanbevolen bij kinderen onder de 6 maanden.

Wijze van toediening

Montelukast Teva granulaat kan worden toegediend hetzij direct via de mond, of worden gemengd meteen lepel zacht voedsel dat koud of op kamertemperatuur is (bijvoorbeeld appelmoes, ijs, wortelen enrijst). Het zakje mag pas direct voor gebruik worden geopend. Na opening van het zakje moet devolledige dosis Montelukast Teva granulaat onmiddellijk (binnen de 15 minuten) worden toegediend.Indien het gemengd is met voedsel, mag Montelukast Teva granulaat niet bewaard worden voor latergebruik. Montelukast Teva granulaat is niet bestemd voor oplossing in vloeistof voor toediening. Maarvloeistoffen mogen wel gedronken worden na de toediening. Montelukast Teva granulaat kantoegediend worden onafhankelijk van het moment van voedselinname.

Algemene aanbevelingen:

Het therapeutisch effect van montelukast op de parameters van astmacontrole manifesteert zich binneneen dag. Men moet de patiënten adviseren om Montelukast Teva granulaat te blijven innemen, zelfs alshun astma onder controle is, alsook tijdens perioden waarin de astma verergert.Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met nierinsufficiëntie, of lichte tot matigeleverinsufficiëntie. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. Dedosering is dezelfde voor mannelijke en vrouwelijke patiënten.

Montelukast Teva granulaat als alternatieve behandelingsoptie voor laag gedoseerdeinhalatiecorticosteroïden voor licht persisterend astma:

Montelukast is niet aanbevolen als monotherapie bij patiënten met matig persisterend astma. Hetgebruik van montelukast als een alternatieve behandelingsoptie voor laag gedoseerdeinhalatiecorticosteroïden bij kinderen van 2 tot 5 jaar met licht persisterend astma mag alleenoverwogen worden voor patiënten die geen recente antecedenten van ernstige astma-aanvallenhebben waarvoor orale corticosteroïden vereist waren en die niet in staat bleken te zijn ominhalatiecorticosteroïden te gebruiken. Licht persisterend astma wordt gedefinieerd alsastmasymptomen meer dan eenmaal per week maar minder dan eenmaal per dag, nachtelijkesymptomen meer dan tweemaal per maand maar minder dan eenmaal per week, een normalelongfunctie tussen de episoden. Als er geen bevredigende astmacontrole bereikt is bij de follow-up(gewoonlijk binnen een maand) moet de noodzaak van een bijkomende of andere anti-inflammatoirebehandeling, gebaseerd op het stapsgewijze systeem voor de behandeling van astma, geëvalueerdworden. De patiënten moeten regelmatig geëvalueerd worden voor hun astmacontrole.

Montelukast Teva granulaat als profylaxis van astma bij patiënten van 2 tot 5 jaar waarbij debelangrijkste component inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie is.

Bij patiënten van 2 tot 5 jaar kan inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie de belangrijkstemanifestatie van persisterend astma zijn die een behandeling met inhalatiecorticosteroïden vereist. Depatiënten moeten geëvalueerd worden na 2 tot 4 weken behandeling met montelukast. Als er geenbevredigende respons bereikt is, moet er een bijkomende of een andere behandeling overwogenworden.

Behandeling met Montelukast Teva granulaat in relatie tot andere behandelingen voor astma.

Als de behandeling met Montelukast Teva granulaat wordt gebruikt als add-on-therapie voorinhalatiecorticosteroïden, mogen de inhalatiecorticosteroïden niet plots vervangen worden doorMontelukast Teva granulaat.

Elk zakje granulaat bevat natriummontelukast, wat overeenstemt met 4 mg montelukast.

  • Lijst van hulpstoffen:

Mannitol (Pearlitol 50C)

Hydroxypropylcellulose (Klucel LF)

Natriumlaurylsulfaat

Magnesiumstearaat