€ 11,41 incl. BTW

Uitverkocht

CNK
3093135
MERKEN
Teva

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. Een geneesmiddel op voorschrift kan enkel afgehaald en betaald worden in onze apotheek. Deze worden niet verzonden.

  • Tal van veilige betaalmethoden
  • Snelle levering aan huis

Behandeling van

 ernstig depressieve episodes.

 paniekstoornis met of zonder agorafobie.

 sociale angststoornis (sociale fobie).

 gegeneraliseerde angststoornis.

 obsessieve-compulsieve stoornis.

Dosering

Veiligheid van dosissen hoger dan 20 mg per dag werd niet aangetoond.

  • Majeure depressieve episodes

Gebruikelijke dosis is 10 mg éénmaal daags. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt,mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg/dag.

Gewoonlijk zijn 2-4 weken nodig om een antidepressieve respons te bereiken. Nadat de symptomenverdwenen zijn, is een behandeling gedurende minstens 6 maanden vereist om de respons teconsolideren.

  • Paniekstoornis met of zonder agorafobie

Een aanvangsdosis van 5 mg wordt aanbevolen tijdens de 1ste week vooraleer de dosis te verhogen tot10 mg per dag. De dosis mag verder verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag, afhankelijk van deindividuele respons van de patiënt.

De maximale effectiviteit wordt na ongeveer 3 maanden bereikt. De behandeling duurt meerderemaanden.

  • Sociale angststoornis

De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal per dag. Gewoonlijk zijn 2-4 weken behandeling nodig om eenverlichting van de symptomen te bereiken. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, magde dosis nadien verlaagd worden tot 5 mg of verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag.Sociale angststoornis is een ziekte met een chronisch verloop en een behandeling gedurende 12 wekenwordt aanbevolen om de respons te consolideren. Een langetermijnbehandeling van responders werdgedurende 6 maanden bestudeerd en kan op individuele basis overwogen worden om herval tevoorkomen; het nut van de behandeling moet op regelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd worden.Sociale angststoornis is een goed gedefinieerde diagnostische term van een specifieke stoornis die nietverward mag worden met overdreven verlegenheid. Farmacotherapie is alleen aangewezen indien deaandoening de professionele en sociale activiteiten aanzienlijk verstoort.

De positie van deze behandeling in vergelijking met cognitieve gedragstherapie werd niet geëvalueerd. Farmacotherapie maakt deel uit van een globale therapeutische strategie.

  • Gegeneraliseerde angststoornis

De aanvangsdosis is 10 mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt,mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag.

Een langetermijnbehandeling van responders werd gedurende minstens 6 maanden bestudeerd bijpatiënten die 20 mg/dag kregen. De voordelen van de behandeling en de dosis moeten op regelmatigetijdstippen opnieuw geëvalueerd worden.

  • Obsessieve-compulsieve stoornis

De aanvangsdosis is 10 mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt,mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag.

Gezien OCS een chronische aandoening is, moeten de patiënten voldoende lang behandeld wordenom te verzekeren dat ze symptoomvrij zijn. De voordelen van de behandeling en de dosis moeten opregelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd worden.

Ouderen (leeftijd > 65 jaar)

Een begindosis is 5mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt magdeze dosis verhoogd worden tot maximaal 10 mg per dag.

De doeltreffendheid van escitalopram bij sociale angststoornis werd niet bestudeerd bij ouderepatiënten.

Pediatrische patiënten

Escitalopram Teva mag niet gebruikt worden bij de behandeling van kinderen en adolescenten jongerdan 18 jaar.

Nierinsufficiëntie

Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij patiënten met lichte tot matige nierfunctiestoornis.Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CLCR lager dan 30ml/min).

Leverinsufficiëntie

Een begindosis van 5 mg per dag tijdens de eerste twee weken van de behandeling wordt aanbevolenbij patiënten met lichte tot matige leverfunctiestoornis. Afhankelijk van de individuele respons van depatiënt, mag de dosis verhoogd worden tot 10 mg/dag. Voorzichtigheid en een extra zorgvuldigedosistitratie worden aanbevolen bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie.

Trage metaboliseerders van CYP2C19

Voor patiënten, die bekendstaan als trage metaboliseerders met betrekking tot CYP2C19, wordt eenbegindosis van 5 mg per dag tijdens de twee eerste weken van de behandeling aanbevolen. Afhankelijkvan de individuele respons van de patiënt, mag de dosis verhoogd worden tot 10 mg per dag.

Ontwenningsverschijnselen bij stopzetting van de behandeling

Het plots stoppen van de behandeling moet vermeden worden. Bij het stoppen van de behandeling metescitalopram moet de dosis geleidelijk, over een periode van minstens één tot twee weken, afgebouwdworden om het risico op ontwenningsverschijnselen te verminderen. Als erondraaglijke symptomen optreden als gevolg van een dosisverlaging of bij stopzetting van debehandeling, kan men overwegen om de vroeger voorgeschreven dosis te hernemen. Daarna kan dearts de dosis verder verlagen, maar aan een trager tempo.

Wijze van toediening

Escitalopram Teva wordt toegediend als een eenmalige dagelijkse dosis, en mag met of zonder voedselworden ingenomen.

Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg escitalopram (als oxalaat)

  • Tabletkern

Microkristallijne cellulose

Watervrij colloïdaal siliciumdioxide

Natriumcroscarmellose

Stearinezuur

Magnesiumstearaat

  • Omhulling

Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol 400.